Vrijwillig Dichtbij

Programma Vrijwillig Dichtbij

Veertien landelijke vrijwilligersorganisaties uit het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn (LOVZ) gaan onder projectleiding van Vereniging NOV de komende 3 jaar werken aan het programma Lokaal Samenwerken.

De aanleiding van dit project is het Amendement Landelijke Vrijwilligersorganisaties van de Tweede Kamer. Het resultaat van dit amendement is een driejarig programma onder projectleiding van Vereniging NOV: Lokaal Samenwerken.
Het doel is om de landelijke organisaties meer slagkracht te geven om lokaal in te spelen op de wijzigende zorg- en welzijnsuitvoering.

De centrale thema’s zijn:

  1. Investeren in de deskundigheidsbevordering en begeleiding van vrijwilligers die te maken krijgen met complexe problematiek.
  2. Investeren in de transformatie van landelijke organisaties naar organisaties die op lokaal niveau voldoende capaciteit en competenties hebben.
  3. Investeren in een efficiënte samenwerking tussen de lokale vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn om de samenwerking tussen formele en informele zorg goed vorm te geven.
  4. Uitvoeringsplannen voor, door en in de vrijwilligersorganisatie, met inzet van eigen deskundigheid en mensen.
  5. Maatwerkuitvoering in de organisaties op basis van o.a. de samenwerking, behoeften en aansluiting bij de lokale afdelingen van de landelijke organisaties.

 

De 14 deelnemende organisaties zijn:

logo-agora

Agora, de landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg en andere velden.

logo-humanitas

Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

logo-mezzo

Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

npv-logo rgb

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de zorg voor het leven.

logo-nrk

Nederlandse Rode Kruis, het verzachten van menselijk lijden, het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid.

logo-kerk in actie

PKN Kerken in Actie, verricht missionair en diaconaal werk namens de Protestantse Kerk in Nederland en een tiental kleinere kerken en organisaties.

logo-vptz

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland, biedt aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten tijd, aandacht en ondersteuning door opgeleide vrijwilligers.

logo-zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem, zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd.

logo-present

Stichting Present Nederland, Present heeft als doelstelling een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

logo-vier het leven

Stichting Vier het Leven, organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen.

logo-tijdvooractie

TijdVoorActie, een beweging van jongeren die zelf initiatief neemt om het samenleven vorm te geven.

logo-uniekbo

Unie KBO, organisatie van senioren die zich richten op het volwaardig en zelfbewust deelnemen aan de samenleving.

logo-unie van vrijwilligers

Unie Van Vrijwilligers Nederland, biedt praktische zorg en ondersteuning bij individuele hulpvragers.

logo johanniter nederland

Johanniter Nederland zet zich in voor diegenen die door ziekte, ouderdom, een beperking of sociaal isolement minder vanzelfsprekend kunnen meedoen in de samenleving.